Regulamin świadczenia usług  portalu nasilekarze.com


Spis treści:


1.Definicje.

2.Postanowienia ogólne.

3.Warunki świadczenia usług portalu nasilekarze.com:

 

1.Warunki techniczne;

2.Warunki formalne;

3.Ogólne warunki korzystania z usług nasilekarze.com.

 

4.Usługi nasilekarze.com świadczone nieodpłatnie.

5.Usługi nasilekarze.com świadczone odpłatnie:

 

1.Zakres usług nasilekarze.com świadczonych odpłatnie;

2.Warunki świadczenia odpłatnych usług nasilekarze.com;

 

6.Polityka prywatności - zasady ogólne.

7.Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie nasilekarze.com:

 

1.Zablokowanie usług w Serwisie nasilekarze.com;

2.Zablokowanie konta w Serwisie nasilekarze.com;

3.Usunięcie konta w Serwisie nasilekarze.com.

 

8.Postanowienia końcowe.

9.Dostępność Regulaminu

 

 

I. Definicje.

 

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 

1.Regulamin świadczenia usług nasilekarze.com;

2.Właściciel Serwisu – nasilekarze.com

3.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług nasilekarze.com świadczonych przez Właściciela serwisu oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

4.Użytkownik Pro- firma, której właściciele lub osoby powołane do tego korzystają z usług nasilekarze.com świadczonych przez Właściciela serwisu oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

5.Serwis nasilekarze.com - strona internetowa umieszczona pod adresem:  www.nasilekarze.com, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część;

 

II. Postanowienia ogólne.

 

1.Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług nasilekarze.com świadczonych przez Właściciela serwisu na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności zamieszczanie treści o tematyce zdrowego stylu życia, przepisów, komponowanie diet itp;

2.Administratorem Serwisu nasilekarze.com jest ArtWebStudio

3.Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług nasilekarze.com.

4.Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług nasilekarze.com oraz wygląd i treść Serwisu nasilekarze.com, stanowią własność  Właścicieli serwisu i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Właściciela serwisu  na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Właściciel serwisu co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu nasilekarze.com, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Właścicielom serwisu.

5.Właściciel serwisu informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi nasilekarze.com, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Właścicielem serwisu  a Użytkownikiem. Właściciel serwisu  zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie nasilekarze.com przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie nasilekarze.com mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

6.Właściciel serwisu  zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu nasilekarze.com może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Właściciela serwisu  wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Właściciel serwisu  zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

7.Publikowane przez Użytkowników w Serwisie nasilekarze.com informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

8. Adminictracja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych firmom przez Użytkowników.

 

III. Warunki świadczenia usług nasilekarze.com.

 

A. Warunki techniczne.

 

1.Dla korzystania z usług nasilekarze.com konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 

1.posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

2.dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

3.aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;

4.prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;

5.prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

6.włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;

7.Właściciel serwisu informuje, iż korzystanie z usług nasilekarze.com możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług nasilekarze.com, za co odpowiedzialność Właściciela serwisu jest wyłączona.

 

B. Warunki formalne.

 

1.Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która:

 

1.ukończyła lat 11 (jedenaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo,

oraz zaakceptowała Regulamin.

2.Niektóre z usług nasilekarze.com dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie nasilekarze.com, zalogowali się do swojego konta w Serwisie nasilekarze.com,

3.Konto w Serwisie nasilekarze.com może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług nasilekarze.com.

 

C. Ogólne warunki korzystania z usług nasilekarze.com.

 

1.Użytkownik zobowiązany jest podać Właścicielowi serwisu wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Właściciel serwisu ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług nasilekarze.com oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

2.Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie nasilekarze.com, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług nasilekarze.com wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

4.Użytkownikowi, w toku korzystania z usług nasilekarze.com nie wolno:

 

1.posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Właściciela serwisu  lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

• definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,

• publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,

• publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

• publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.

 

2.nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług nasilekarze.com

3.Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług nasilekarze.com zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu nasilekarze.com, upubliczniać materiałów lub informacji, do których Właściciela serwisu przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług nasilekarze.com, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług nasilekarze.com.

 

5.Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:

 

1.czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług nasilekarze.com świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,

2.blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie nasilekarze.com przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

 

IV. Usługi nasilekarze.com świadczone nieodpłatnie.

 

1.Usługami nasilekarze.com świadczonymi Użytkownikowi przez Właściciela serwisu nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Właściciela serwisu dla użytkowników typu simple w Serwisie nasilekarze.com poza podstronami firmowymi lub ewentualną reklamą.

2.Właściciel serwisu  zastrzega, iż korzystanie z części usług nasilekarze.com świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie nasilekarze.com.

 

V. Usługi nasilekarze.com świadczone odpłatnie.

 

A. Zakres usług nasilekarze.com świadczonych odpłatnie.

 

1.Usługami nasilekarze.com świadczonymi Użytkownikowi  odpłatnie są, podstrony dla firm, tworzone w celu reklamy swojej firmy wraz z danymi kontaktowymi, opisem działalności, galerią zdjęć, cennikiem itp., zwane "Konto Premium".

2.Banery reklamowe lub inne formy reklamy.

 

B. Warunki świadczenia odpłatnych usług nasilekarze.com

 

1.Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług nasilekarze.com nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 3 (trzy) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranej formy reklamy dla firm.

 

2. Opłata za roczny abonament Konta Premium wynosi 300zł netto. Opłaty za banery reklamowe są ustalane indywidualnie w zależności od wielkości, czasu wyświetlania na portalu itp.

 

VI. Polityka prywatności - zasady ogólne.

1.Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług nasilekarze.com  a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie nasilekarze.com, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych w celach marketingowych  i świadczenia usług Serwisu nasilekarze.com oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

2.nasilekarze.com:

 

1.przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,

2.przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

 

3.ArtWebStudio informuje, iż:

1.jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz że zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika.

2.podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,

3.możliwe jest korzystanie z usług Nasilekarze.com przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),

4.ArtWebStudio oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług nasilekarze.com niezbędne jest każdorazowo wskazanie adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami nasilekarze.com

5.Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,

6.Rejestraując się w serwisie Nasilekarze.com użytkownik wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nego po­wy­żej ad­resu e-mail przez serwis Nasilekarze.com w celach mar­ke­tin­go­wych, w tym rów­nież w celu mar­ke­tingu bez­po­śred­niego.

7.Rejestraując się w serwisie Nasilekarze.com uzytkownik wyraża zgodę na otrzy­my­wa­nie drogą elek­tro­niczną, na po­dany po­wy­żej ad­res e-mail, in­for­ma­cji han­dlo­wych wy­sy­ła­nych przez Nasileakrze.com w imie­niu wła­snym oraz na zle­ce­nie in­nych osób.VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie nasilekarze.com.

 

A. Zablokowanie usług w Serwisie nasilekarze.com.

 

1.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług nasilekarze.com, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

2.ArtWebStudio  zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług nasilekarze.com .

3.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez ArtWebStudio możliwości korzystania z danej usługi nasilekarze.com  zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

4.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi nasilekarze.com nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez ArtWebStudio, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 

B. Zablokowanie konta w Serwisie nasilekarze.com .

 

1.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż  może zablokować konto Użytkownika w Serwisie nasilekarze.com ,w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

2.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez ArtWebStudio konta Użytkownika w Serwisie nasilekarze.com zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług nasilekarze.com, na co Użytkownik wyraża zgodę.

3.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez ArtWebStudio konta Użytkownika w Serwisie nasilekarze.com zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

4.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie nasilekarze.com nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez ArtWebStudio, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 

C. Usunięcie konta w Serwisie nasilekarze.com .

 

1.Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie nasilekarze.com .

2.ArtWebStudio zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż może usunąć konto Użytkownika w Serwisie nasilekarze.com ,w przypadku gdy Użytkownik:

 

1.pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,

2.narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie nasilekarze.com .

3.Użytkownik nie korzystał z Serwisu nasilekarze.com w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy.

4.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie nasilekarze.com powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

5.Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie nasilekarze.com nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko ArtWebStudio o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

1.nasilekarze.com zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

 

1.warunków świadczenia usług nasilekarze.com

2.warunków korzystania z usług nasilekarze.com

3.zmianą funkcjonalności Serwisu nasilekarze.com

4.obowiązujących przepisów prawa.

5.Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie nasilekarze.comprzy czym ArtWebStudio poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie nasilekarze.com o dokonaniu zmian Regulaminu.

6.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

7.Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług nasilekarze.com rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

8.Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 

IX. Dostępność Regulaminu.

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie Portable Document Format (PDF) zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania  oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.